ENTWINED PÅ SVENSKA

ENTWINED, Environment and Trade in a World of Interdependence, var ett MISTRA-finansierat forskningsprogram som sträckte sig från 2007 till 2013.  Forskningsprogrammet fokuserade på samspelet mellan internationell miljöpolitik och det globala handelssystemet med speciellt fokus på gränsöverskridande problem.

ENTWINED undersökte betydelsen av privata och offentliga miljöstrategier för handelssystem ur olika perspektiv. Ett särskilt fokus lades på hur man hanterar gränsöverskridande problem. Programmets yttersta mål var att först identifiera inom vilka områden offentliga och privata miljöstrategier fungerar och var dessa är otillräckliga när det gäller att tackla problemen.

ENTWINED strävade efter att utveckla verktyg som stödjer svenska - och andra europeiska forskare och intressenter - så att miljöaspekter i internationella handelsavtal kan integreras.

Några frågor till programchefen Mark Sanctuary:

Varför handelsystem och miljö?
Länder har blivit allt mer beroende av varandra på grund av utbytet av varor och tjänster och flödet av kapital, teknik, information etc. Hur globaliseringen, och de institutioner som styr den, påverkar människors välfärd och miljön (lokalt, nationellt och globalt) är ämnet för den forskning som bedrivs inom forskningsprogrammet.

Hur kan programmet bidra till en lösning?
Programmet undersöker betydelsen av privata och offentliga miljöstrategier för handelssystem ur olika perspektiv. Ett särskilt fokus läggs på hur man hanterar gränsöverskridande problem. Programmets yttersta mål är att först identifiera inom vilka områden offentliga och privata miljöstrategier fungerar och var de är otillräckliga när det gäller att tackla problemen.
Vilka har nytta av resultaten? Forskningen kommer att bidra till utvecklingen av redskap för att stödja svenska och andra europeiska förhandlare och intressenter i deras arbete med att integrera miljöaspekterna i internationella handelssystem.

Forskningen kommer också att undersöka för- och nackdelar med frivilliga miljöstandarder. Det kan exempelvis vara miljömärkning, när dessa används som redskap i verksamheten och marknadsföringen samt vilka begränsningar deras effektivitet har.

"För oss är det jätteviktigt att det finns forskare som tittar på det som är aktuellt just nu, som till exempel gränsskattejusteringar, klimat och handel vilket Entwined gör".  - Thomas Hagman, chef på avdelningen för handel och hållbar utveckling, Kommerskollegium.

För mera information kontakta programchef Mark Sanctuary, tel: 08-598 563 77


Updated: 2014-02-18